Σχέδιο Νόμου για το Ξέπλυμα Χρήματος

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων

Εβδομάδα 36η

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει σχεδιάσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που στόχο έχει να καταστήσει αποτελεσματικότερο το υφιστάμενο σύστημα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να ενισχύσει τους αμυντικούς μηχανισμούς του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Κύριος άξονας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών, μέσω της δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του ν. 4557/2018, ώστε πλέον οι πολίτες να μπορούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου μιας εταιρίας, δηλ. του προσώπου στο οποίο αυτή ανήκει ή το οποίο ασκεί έλεγχο επ’αυτής.

Επιπλέον, καταρτίζεται κατάλογος που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όσων προσώπων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4557/2018. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, περιορίζεται η ανωνυμία που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα, τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και τις προπληρωμένες κάρτες, ενώ επιταχύνεται η πρόσβαση των αρχών σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.

ΠΗΓΗ: forin.gr