Ρύθμιση Οφειλών

Ρύθμιση Οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 120 Δόσεις

Η Νέα Ρύθμιση Οφειλών σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 120 Δόσεις είναι γεγονός και μπορεί να δώσει ανάσα σε πολλές κατηγορίες οφειλετών, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Διαβάστε τα γενικά της χαρακτηριστικά και επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, για να ρυθμίσουμε τις οφειλές σας με κόστος 80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οφειλές  προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που δημιουργήθηκαν έως και τις 31/12/2018 (οφειλές μη μισθωτών, οφειλές προς ΟΓΑ, οφειλές εργοδοτών οφειλές, από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οφειλές από περισσότερες αιτίες).

Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την αλλαγή ιδιότητας λόγω της οποίας δημιουργήθηκε η οφειλή.

Η κύρια οφειλή που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως και 31.12.2016 επαναϋπολογίζεται ανάλογα προς τον κλάδο ασφάλισης στον οποίο αφορά. Ως βάση υπολογισμού ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Επαναϋπολογίζονται και οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις , πρόσθετα τέλη και τόκοι και με την υπαγωγή στη ρύθμιση κουρεύονται κατά 85%.

Οι δόσεις τις ρύθμισης δεν ξεπερνούν τις 120 και το ελάχιστο ποσό ορίζεται στα 50 ευρώ.

Το ποσό οφειλής ρυθμίζεται σε 120 δόσεις και προβλέπεται κούρεμα προσαυξήσεων από 50% έως 100% ανάλογα το είδος της οφειλής και τον τρόπο πληρωμής.

Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση αλλά επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων.

Αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση μετά τον επαναϋπολογισμό είναι κάτω από το όριο που ορίζεται για τη συνταξιοδότηση, ο οφειλέτης δικαιούται την απονομή σύνταξης εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Διαδικασία υποβολής αίτησης και όροι ρύθμισης

  • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη.
  • Καταληκτική ημερομηνία για υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται η 30/9/2019.
  • Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.
  • Η ρύθμιση χάνεται αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις και δεν τακτοποιηθούν οι τρέχουσες οφειλές.
  • Με την απώλεια της ρύθμισης επέρχεται και απώλεια των ευεργετημάτων της.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας με τη νέα ρύθμιση,
με κόστος 80€,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ρύθμιση Οφειλών Δημοσίου

Ποιους αφορά

Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα ή οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως 31/12/2018.

Η μηνιαία δόση της ρύθμισης υπολογίζεται με βάση το συνολικό εισόδημα του έτους 2017.

Για συνολικό εισόδημα έως 10.000€ οι οφειλές δύναται να ρυθμιστούν σε έως και 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30€.

Για συνολικό εισόδημα άνω των 10.000€ η μηνιαία δόση υπολογίζεται με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή αφαιρώντας μία ποσοστιαία μονάδα για κάθε τέκνο με όριο τις τρεις μονάδες και με ελάχιστη δόση τα 30€.

Το κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων ανέρχεται σε ελάχιστο ποσοστό  10% και μπορεί να αυξηθεί αν ο οφειλέτης επιλέξει την μείωση του αριθμού των δόσεων.

Το ίδιο ισχύει και για τα Νομικά Πρόσωπα ή Νομικές Οντότητες μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Η δυνατότητα ρύθμισης για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα ορίζεται σε έως και 24 δόσεις και κατ’ εξαίρεση σε έως και 36 δόσεις μόνο για οφειλές από έκτακτη αιτία η φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, με ελάχιστη δόση τα 30€.

Το κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης. Όσο λιγότερες δόσεις επιλέξει τόσο μεγαλύτερο το κούρεμα.

Υποβολή αίτησης και Ευεργετήματα της ρύθμισης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική διοίκηση έως την 28/6/2019.

Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας  και αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης .

Οφειλές για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού με τον Ν. 4469/17 και στη συνέχεια η ρύθμιση αυτή απωλέσθη δεν δύναται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

OUT OF COURT WORKOUT (OCW) – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Νόμος 4469/2017, δημιουργεί ένα πλαίσιο ρύθμισης συνολικών οφειλών των επιχειρήσεων με τους πιστωτές τους, θεσμικούς και μη. Με ιδιαίτερου είδους γραφειοκρατία, μελέτη βιωσιμότητας, αξία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, εμπλοκή συνοφειλετών και εγγυητών και πρόταση αποπληρωμής οφειλών, επιχειρείται να βοηθηθεί, αυστηρά, η βιώσιμη επιχείρηση.

Η CompuTax, σε συνεργασία με τη Νομική εταιρία Αθηνά Βέρροιου – Αμαλία Κουτσοκέρα, έχουν δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα, για να βοηθήσουν την ελληνική βιώσιμη επιχείρηση να αντιμετωπίσει τις οφειλές της.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Στηριζόμενοι στο όνομά μας και στη σημαντική θέση που έχουμε στην αγορά, επεξεργαζόμαστε και προτείνουμε λύσεις αναφορικά με δάνεια κάθε μορφής και επιχειρούμε τις καλύτερες συμβιβαστικές λύσεις, προς όφελος του οφειλέτη. Είναι προφανές, ότι σε αυτήν την κατεύθυνση, αξιοποιούμε την εμπειρία μας και τις γνωριμίες μας στην αγορά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Γνωρίζοντας τις διατάξεις των νόμων που δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα, για να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις.

Μαζί μας είστε ασφαλείς