Μισθοδοσία: Οικειοθελής Αποχώρηση Συνεργάτη

Από τον Ιάκωβο Γκούμα

Διευθύνοντα Σύμβουλο της

CompuTax Α.Ε.

Οικειοθελής Αποχώρηση Συνεργάτη

Νέες Διαδικασίες

Δημοσιογραφικά ο τίτλος θα ήταν, «Τι κάνουμε…όταν ο Συνεργάτης χάνεται».

Ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων, Νέος Νόμος με τίτλο «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες Διατάξεις». Στον Νόμο αυτό υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν την καθημερινότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Είναι γνωστό ότι ο Μικρομεσαίος Έλληνας Επιχειρηματίας, είναι ένα «πολυεργαλείο» Γνώσης, Δράσης και Ικανοτήτων.
Εάν δεν είναι ή δεν θέλει να γίνει, κακό δικό του.

Στο άρθρο 38 λοιπόν αυτό του Νόμου, με τίτλο ¨ Ηλεκτρονική Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού ¨, υπάρχουν αλλαγές που μας Αφορούν.

Ο Νόμος λέει, ενημερώνεται Ηλεκτρονικά η Εργάνη σε:

«κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.»

Στο σημείο να σημειώσουμε τις Αλλαγές. Οι 8 Ημερολογιακές Ημέρες της Ηλεκτρονικής Αναγγελίας, έγιναν 4 εργάσιμες.

Μικρό το κακό θα μου πείτε, το Θέμα όμως, δεν σταματάει εδώ.
Έστω ότι ο εργαζόμενος μία ωραία πρωία εξαφανίζεται, δεν απαντά στο τηλέφωνο και τα ίχνη του χάνονται. Θα μου πείτε συμβαίνουν αυτά ?? θα σας απαντήσω ότι υπάρχουν κλάδοι που αυτό είναι το σύνηθες, όπως για παράδειγμα, άτομα για εξωτερικές δουλειές, εργαζόμενοι στην Εστίαση κλπ. Μέχρι σήμερα η Ηλεκτρονική Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης γινόταν μονομερώς, από την επιχείρηση…Από σήμερα και μετά ο Νόμος λέει,

«Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης.»

Αυτό σημαίνει, ότι το έντυπο οικειοθελούς αποχώρησης, θα έχει τις Υπογραφές Εργοδότη Εργαζόμενου, Υποχρεωτικά. Αν δεν υπάρχει η υπογραφή του Εργαζόμενου, τότε Η Επιχείρηση-Εργοδότης, οφείλει να ενημερώσει τον «χαμένο» εργαζόμενο με Εξώδικο ότι η Αναίτια απουσία του από την εργασία, θεωρείται οικειοθελής αποχώρηση και αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφορικό σύστημα Εργάνη.

Άρα ο «κακός» Εργοδότης, τιμωρείται με ένα επιπλέον έξοδο, αυτό του Δικαστικού Επιμελητή, ώστε ο «καλός» εργαζόμενος που  εξαφανίστηκε, να είναι Ενημερωμένος.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση Εργοδότης, οφείλει να στείλει την Εξώδικη Ενημέρωση σε 4 εργάσιμες ημέρες στον Εργαζόμενο και την επομένη εργάσιμη (πέμπτη (5) ημέρα από την αποχώρηση–εξαφάνιση), να ενημερώσει Ηλεκτρονικά την Εργάνη.

Ο Νόμος κλείνει εξαιρετικά με το παρακάτω

Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Αυτό σε απλά Ελληνικά σημαίνει ότι, ο εργαζόμενος δεν απεχώρησε οικειοθελώς αλλά μετά από καταγγελία, άρα δικαιούται αποζημίωση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος.