Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων

Εβδομάδα 47η

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο “Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων” προβλέπεται από 1.1.2021 μείωση κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Η μείωση θα πραγματοποιηθεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών όπως έχει διαμορφωθεί την 1η.6.2020.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η κατανομή της εισφοράς της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 ν. 4144/2013 (Α’ 88) (κλάδος ΛΑΕΚ και ΕΛΕΚΠ) με προσδιορισμό των δικαιούχων του εν λόγω πόρου. Τέλος ορίζεται η διάρκεια ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων καθώς προβλέπεται ότι οι διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου έως την 31η.12.2021.

ΠΗΓΗ: forin.gr