Κατά προτεραιότητα οι Έλεγχοι από την εφορία

Δελτίο Φορολογικών Φαινομένων 

Εβδομάδα 24η

Δέκα κατηγορίες υποθέσεων στις οποίες οι υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης θα δίνουν προτεραιότητα κατά τους φορολογικούς ελέγχους προσδιόρισε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι η ενίσχυση της εισπραξιμότητας με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής κατηγορίες υποθέσεων:

  • Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
  • Υποθέσεις που αφορούν σε έλεγχο βάσει δείγματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε διατάξεις και αποφάσεις (όπως δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής Φ.Π.Α., καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο).
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES)
  • Υποθέσεις των Δ.Ο.Υ και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.