Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Τι είναι και ποιους αφορά

Από τον Κώστα Κουφοπαντελή

Τμήμα Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών

CompuTax Α.Ε.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜΗ.

Το Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το μητρώο εμπορικής δημοσιότητας το οποίο απαιτείται να τηρούν όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) και ενώσεις προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, κλπ.) που ασκούν εμπορία και εφόσον η σύστασή τους έγινε κατά το Ελληνικό δίκαιο.

Με συμπληρωματικές οδηγίες (Αρ. πρωτ. 97333/23-9-2015) για την εφαρμογή της ΚΥΑ 79752/2014, δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ. Σε αυτή αναφέρεται ότι και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον περιέχει διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών, φέρει τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του κινδύνου, αλλά και την ελπίδα του κέρδους, στην οποία ο ενεργών την πράξη αμέσως ή εμμέσως προσβλέπει, και ασκείται στα πλαίσια οργανωμένης επιχείρησης, τότε αποτελεί εμπορική πράξη. Πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις ειδικών νόμων οι οποίοι εξαιρούν ρητά συγκεκριμένες δραστηριότητες φυσικών προσώπων από την ιδιότητα του εμπόρου (π.χ. δικηγόροι, ιατροί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, καθηγητές κλπ.).

Τέλος, οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον έχουν απογραφεί, πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικά την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. μέσω του ιστότοπου www.businessportal.gr και οφείλουν να αποδίδουν σε αυτό από το 2015, το ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους και το οποίο κυμαίνεται από 30-320€ ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης. Επίσης, με το ΦΕΚ 1420/30-04-2012 και την Κ.Υ.Α. αριθμ. 79752/30.12.2014 έχουν ορισθεί τα ελάχιστα καταχωριζόμενα στο Γ.Ε.ΜΗ. -ανάλογα και με τη μορφή- στοιχεία που οφείλουν οι υπόχρεοι να καταχωρούν στη μερίδα τους.