Φορολογική Κατοικία: Το σημείο αναφοράς για τη σωστή φορολογία

Φορολογικός Κάτοικος Ελλάδας

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα έχει εξάγει το πλέον πολύτιμο Υλικό της στο Εξωτερικό. Ένα υλικό στο οποίο επένδυσε η Ελληνική Πολιτεία, η Ελληνική Κοινωνία και η Ελληνική Οικογένεια. Κάθε ένας Έλληνας που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, κουβαλάει μαζί του, μία επένδυση 100.000 ευρώ τουλάχιστον, την οποία η Πατρίδα του δεν εκμεταλλεύεται και εξ ανάγκης για τον βιοπορισμό του, αποφασίζει να εργαστεί εκτός Ελληνικών Συνόρων.

Με βάση την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, ο Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, φορολογείται στην Ελλάδα για το Παγκόσμιο Εισόδημα του. Για το εισόδημα δηλαδή που   αποκτά, από οποιαδήποτε δραστηριότητα σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Αυτή η επιλογή έχει καταστεί πολύ ακριβή την περίοδο που διανύουμε και είναι χρήσιμο εάν μπορούμε τα εισοδήματα που αποκτούμε στο εξωτερικό, να μείνουν για Φορολογία  στο Εξωτερικό.

Για το λόγο λοιπόν αυτό, σας δίνουμε λίγα στοιχεία για το πώς θα χαρακτηριστεί κάποιος κάτοικος Εξωτερικού:

Αν Έλληνας εργάστηκε στο εξωτερικό το 2107, για περισσότερες από 183 ημέρες, πρέπει:

Έως 12 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα, να καταθέσει στην ΔΟΥ στην οποία ανήκε Αίτηση ( Έντυπο Μ10 ) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 και να ορίσει Φορολογικό εκπρόσωπο  στην Ελλάδα.
Έως 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα, πρέπει να προσκομίσει στην ΔΟΥ, Βεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού ή βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.
Το ουσιαστικό όμως δεν είναι η Αίτηση, αλλά η απόδειξη της παραμονής και εργασίας στην ξένη χώρα για 183 ημέρες για αυτό χρειαζόμαστε: Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και ενδεικτικά, έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κατοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων στη χώρα αυτή. Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος δύναται να προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει κάτοικος των δύο (2) προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.

Ουσιαστικά με αυτά είμαστε ασφαλείς ότι η Ελεγκτική Αρχή  θα εγκρίνει έγκαιρα την μεταβολή της Φορολογικής μας κατοικίας.

Εάν από τα στοιχεία που έχουμε δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι θα χαρακτηριστούμε κάτοικοι Εξωτερικού, καλό είναι να τα υποβάλλουμε έως τέλος Απριλίου ώστε να προλάβουμε την τελική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ως Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

Καλή Συνέχεια.

Η Γνώση είναι Δύναμη ….

 

Για την Computax AE

Ιάκωβος Γκούμας