Επιδότηση φόρων & εισφορών

Ένα νέο εργαλείο επιδότησης φόρων και εισφορών πληττόμενων εταιρειών και επαγγελματιών μπορεί να χρησιμοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση το επόμενο διάστημα για να στηρίξει στοχευμένα τον ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Δίνει το περιθώριο αναστολώνρυθμίσεων και άλλων διευκολύνσεων πληρωμής οφειλών με ορίζοντα έως το τέλος του 2022 για τα χρέη που θα δημιουργηθούν έως και τον Ιούνιο του 2021.

Το δικαίωμα έρχεται από την ΕΕ μέσα από το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης. Δίνει το περιθώριο έγκρισης καθεστώτων ενισχύσεων που συνίστανται σε προσωρινή αναβολή της καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων ατόμων) που πλήττονται ιδιαίτερα από την έξαρση της νόσου COVID-19. Για παράδειγμα σε συγκεκριμένους τομείς, περιφέρειες ή σε εταιρείες ορισμένου μεγέθους. Θα θεωρεί πως συμβιβάζονται με τους κανόνες της ΕΕ.

Η εν λόγω πρόβλεψη ισχύει επίσης για τα μέτρα που προβλέπονται σε σχέση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό τη χαλάρωση των περιορισμών ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι.

Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αναβολή των πληρωμών που οφείλονται σε δόσεις, την ευκολότερη πρόσβαση σε προγράμματα πληρωμής φορολογικών οφειλών και την χορήγηση περιόδων απαλλαγής από τόκους, την αναστολή της είσπραξης φορολογικών οφειλών και την ταχεία επιστροφή φόρων.