Επανένταξη οφειλετών του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ στη νέα ρύθμιση χρεών

Εντός του Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για να ρυθμίσουν τα χρέη τους στα ασφαλιστικά ταμεία όσοι απώλεσαν τις ρυθμίσεις τους κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ επιβράβευση περιμένει τους συνεπείς οφειλέτες μέσω νέας ρύθμισης 36-72 δόσεων.

Ειδικότερα θα τεθεί σε λειτουργία μία νέα πλατφόρμα στο efka.gov.gr όπου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πάνω από 350.000 οφειλέτες οι οποίοι είτε έχασαν τις ρυθμίσεις των 72-120 δόσεων, είτε δημιούργησαν νέες οφειλές τον προηγούμενο περίπου ενάμιση χρόνο.

Δεδομένου ότι το συνολικό χρέος προς το ΚΕΑΟ έχει εκτιναχθεί στα 45,67 δισ. ευρώ (στοιχεία Δεκεμβρίου 2022), η δυνατότητα αναβίωσης ή νέας ρύθμισης με βάση το θεσμικό πλαίσιο που πέρασε η κυβέρνηση, θα μπορούσε ακόμη και να διπλασιαστεί το πλήθος των ενεργών ρυθμίσεων.

Και αυτό καθώς στην έκθεση του ΚΕΑΟ για το δ’ τρίμηνο 2022, οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 348.248 και το ρυθμισμένο ποσό 4,354 δισ. ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 524.585 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 2,327 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως στο διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 (δηλαδή πριν το ξέσπασμα της πανδημίας) έως και τον Σεπτέμβριο του 2022, τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 10 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 840 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ανά τρίμηνο, φτάνοντας συνολικά στα 45,67 δισ. ευρώ.

Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν

Οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης (πλην του ΤΕΚΑ) που αφορούν περιόδους απασχόλησης Σεπτεμβρίου 2021 έως Δεκεμβρίου 2022 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 36 έως και 72 δόσεων, με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

Στη νέα αυτή ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες – κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023 – πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τις παραπάνω περιόδους απασχόλησης (Σεπτέμβριος 2021 με Δεκέμβριο 2022).

Οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται δεν μπορούν να κάνουν χρήση του νέου σχήματος.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται και σε αυτή την περίπτωση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023. Η υπαγωγή συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα καταβολής της πρώτης δόσης. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου. Η ρύθμιση χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί δυο δόσεις της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων

Ο πρόσφατος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις που καλύπτουν τις δυο παλαιότερες οφειλόμενες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023. Οι δόσεις που έχουν απωλεσθεί μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης.

Η αναβίωση γίνεται με αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023, εφόσον οι οφειλές δεν έχουν υπαχθεί μετά την απώλεια της ρύθμισης και πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας νομοθετικής διάταξης:

α) σε ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 ή,

β) σε ρύθμιση οφειλών του ν. 4738/2020 («δεύτερη ευκαιρία»).

Επιπροσθέτως, ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει άλλες ληξιπρόθεσμες και μη ρυθμισμένες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Αν έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, η αναβίωση της ρύθμισης συντελείται υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση που τηρείται.

Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα και τις υποχρεώσεις της απολεσθείσας ρύθμισης, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.