ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΩΜΕΝΩΝ

Εβδομάδα 6η 2019

Ασφαλιστικές Εισφορές στις Αποδείξεις Δαπανών ή Τίτλους Κτήσης

Από 1η Φεβρουαρίου 2019, ισχύουν Ασφαλιστικές Εισφορές για τις αμοιβές που δίνονται με Απόδειξη Δαπανών ή Τίτλο Κτήσης.

Συγκεκριμένα, ορίστηκαν Ασφαλιστικές Εισφορές 20,28% επί των καθαρών αμοιβών για την περιστασιακή απασχόληση με Τίτλο Κτήσης, όπου:

13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης, (ΕΦΚΑ) και

6,95% υπέρ υγείας

Τα ποσά αυτά παρακρατούνται από την αμοιβή

Καταβάλλονται από τον Αντισυμβαλλόμενο και αποδίδονται 1 μήνα μετά, ενώ η δήλωση ότι οφείλονται γίνεται τον ίδιο μήνα με την απόδειξη.

Για να γίνουν ωστόσο τα παραπάνω, πρέπει εκείνος που θα εισπράξει την αμοιβή να απογραφεί πρώτα στον ΕΦΚΑ.