Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Από την Κλεοπάτρα Πανάγου 

Υπεύθυνη Τμήματος Μισθοδοσίας 

CompuTax Α.Ε.

Θέματα ασφάλισης καθηγητών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Είναι γνωστό σε όσους ασχολούμαστε με τα θέματα των Φροντιστηρίων, ότι το Υπ. Εργασίας αλλάζοντας τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών ημερομισθίων. άλλαζε την πεπατημένη πολλών ετών και δημιουργούσε πρόβλημα στο επίδομα ανεργίας των καθηγητών από τον ΟΑΕΔ .
Για το θέμα αυτό όμως υπάρχουν εξελίξεις που παρουσιάζονται παρακάτω:

Σε συνέχεια της α.π.41919/909/4.11.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδόθηκε η Φ.10141/οικ.33777/878/2018 με την οποία γίνονται γνωστά τα εξής: «το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους». Επίσης με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής ορίζεται, ότι «η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί με είκοσι πέντε ημέρες (25) ασφάλισης μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».

Οι διατάξεις της νομοθεσίας τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης των απασχολούμενων με μερική απασχόληση εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεδομένης της ιδιομορφίας της απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών και επειδή με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.4415/2016, όπως ισχύουν, καλύπτονται οι περιπτώσεις των καθηγητών που απασχολούνται με το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο των 21 ωρών (25 ημέρες ασφάλισης μηνιαίως), στις περιπτώσεις των καθηγητών με μειωμένο ωράριο διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα, κάτω των 21 ωρών, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης αυτών ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Απο τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το Υπ. Εργασίας αποσύρει την προηγούμενη εγκύκλιο που ανέφερε ότι στην μερική απασχόληση, ο αριθμός των ημερών ασφάλισης θα υπολογίζονταν με τον τύπο: 25 Χ ώρες εβδομαδιαιως : 21 = ημέρες ασφάλισης και εξακολουθεί να ισχύει ότι ίσχυε πάντα, δηλαδή τα ένσημα θα υπολογίζονται ανάλογα με τις ημέρες εργασίας .
Με την επαναφορά αυτή, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα στους εργαζόμενους όσον αφορά στη λήξη την σύμβασής τους και το ταμείο ανεργίας από τον οαεδ, αφού θα συνεχίζουν να μετράνε τα ένσημά τους βάσει των ημερών απασχόλησής τους και όχι του συνόλου των ωρών τους .